fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
>
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu:DataDetail1
 

 

ปฏิบัติการ
วิจัยสังคมศาสตร์
มาตรฐานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

 

พิมพ์ครั้งที่ 1 / กันยายน 2563
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.อารง สุทธาศาสน์
และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีมัน
ขนาด : 6.5" x 8.5" จำนวนหน้า : 400 หน้า
ราคาปก : 350 บาท

ภาคหนึ่ง : แนวความคิดพื้นฐานบางประการ
ความหมายของการวิจัย
ความจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัย
ลักษณะของปรากฏการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมของบุคคล
ตัวแปรของการวิจัย
ระดับการวัดตัวแปร
ตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
แนวความคิด

ภาคสอง : ปฏิบัติการวิจัย
กระบวนการและขั้นตอนของการวิจัย
ขั้นหนึ่ง : การเลือกหัวข้อการวิจัย
ขั้นสอง : การสำรวจเอกสาร
ขั้นสาม : การกำหนดปัญหาการวิจัย
ขั้นสี่ : สมมติฐานของการวิจัย
ขั้นห้า : กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
ขั้นหก : แสดงรายการตัวแปรการวิจัย
ขั้นเจ็ด : นิยามตัวแปรและแนวความคิด
ขั้นแปด : การวัดตัวแปร
ขั้นเก้า : การทดสอบความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรง
ขั้นสิบ : การวางแผนการวิเคราะห์และตีความข้อมูล  
ขั้นสิบเอ็ด : การเก็บรวบรวมข้อมูล (1)
ขั้นสิบสอง : การเก็บรวบรวมข้อมูล (2)
ขั้นสิบสาม : การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
ขั้นสิบสี่ : การเขียนรายงานการวิจัย

ภาคสาม : การวางแผนการวิจัย
ตัวอย่างการวางแผนการวิจัย

คำแนะนำเกี่ยวกับการเสนอรายงานการวิจัย
มาตรฐานวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

 

 

 


 

การจัดการองค์การและ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2560

 

โดย :  ดร.ภิญญดา รื่นสุข
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีมัน
ขนาด : A4 จำนวนหน้า : 412 หน้า
ราคาปก : 320 บาท

การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่จึงไม่ใช่งานประจำวันของฝ่ายบุคคลดังที่เคยปฏิบัติมาในอดีต แต่เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดคลอตจนแนวปฏิบัติใหม่ๆ เกือบทั้งหมด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความเจริญเติบโตและความอยู่รอดขององค์การอันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกองค์การพึงปรารถนา เพราะนับจากนี้ไปการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

สารบัญ
 บทที่ 1 พื้นฐานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 บทที่ 3 การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 บทที่ 4 การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน
 บทที่ 5 การสรรหาพนักงาน
 บทที่ 6 การคัดเลือกบุคคลากร
 บทที่ 7 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 บทที่ 8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 บทที่ 9 การพัฒนาและการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์
 บทที่ 10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 บทที่ 11 การกำหนดแผนจ่ายค่าตอบแทน
 บทที่ 12 ผลประโยชน์และการให้บริการ
 บทที่ 13 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและการพ้นจากงาน               บทที่ 14 แรงงานสัมพันธ์                                                 บทที่ 15 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

 

 

การบริหารการตลาด
พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2558

 

โดย :  ดร.ภิญญดา รื่นสุข
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีมัน
ขนาด : 6.5x8.5 นิ้ว จำนวนหน้า : 412 หน้า
ราคาปก : 320 บาท

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุม 13 ประเด็นสำคัญ แต่ละประเด็นหัวข้อมุ่งเน้นให้ผู้อ่านมความรู้ภาคทฤษฎีและความสามารถในการบริหารการตลาดภาคปฎิบัติครบถ้วนโดยอาศัยองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ

สารบัญ
บทที่ 1 การตลาดในศตวรรษที่ 21
บทที่ 2 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
บทที่ 4 กลยุทธ์การตลาด
บทที่ 5 กาารแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
บทที่ 6 การสร้างคามแตกต่างของผลิตภัณฑ์
บทที่ 7 การวิจัยตลาด
บทที่ 8 การวางแผนการตลาด
บทที่ 9 การจัดองค์การการตลาดในศตวรรษที่ 21
บทที่ 10 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
บทที่ 11 กลยุทธ์ด้านราคาและช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่ 12 การส่งเสริมการตลาด
บทที่ 13 การตลาดต่างประเทศ
 

 

พฤติกรรมองค์การ
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) / 2557

 

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีด้าน ยูวีสปอต
ขนาด : A5 จำนวนหน้า : 591 หน้า
ราคาปก : 290 บาท

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยการศึกษาถึงพฤติกรรมบุคคลในองค์การ 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ โดยแบ่งออกเป็น 15 บท ซึ่งผู้เขียนได้ทำการแก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มรายละเอียด แก้ไขคำศัพท์ คำแปล เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดพฤติกรรมองค์การ
บทที่ 2 พฤติกรรมพื้นฐานเฉพาะบุคคล
บทที่ 3 การรับรู้และการตัดสินใจของบุคคล
บทที่ 4 ค่านิยม ทัศนคติและความพึงพอใจในการทำงาน
บทที่ 5 แนวคิดพื้นฐานด้านการจูงใจ
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้แนวความคิดการจูงใจในการทำงาน
บทที่ 7 พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม
บทที่ 8 หลักการทำงานเป็นทีม
บทที่ 9 การจัดการและการสื่อสารในองค์การ
บทที่ 10 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
บทที่ 11 อำนาจและการเมือง
บทที่ 12 พื้นฐานโครงสร้างองค์การ
บทที่ 13 หลักการจัดองค์การ
บทที่ 14 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 15 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

 

 


 

วิจัยปรุง (ทำ) ได้ไม่ยาก

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2557

โดย : ปิยากร หวังมหาพร
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีด้าน ยูวีสปอต
ขนาด : 6.5" x 8.5"  จำนวนหน้า : 195 หน้า
ราคาปก : 250  บาท

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การสอน การทำวิจัย การเป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 บท
บทที่ 1-5 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ บทที่ 6-7 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และบทที่ 8 เป็นการวิจัยผสานวิธี


สารบัญ

บทที่ 1 ทำอาหารอะไรดี : การเลือกหัวข้อการวิจัย
บทที่ 2 แหล่งจัดหาวัตถุดิบ : แหล่งข้อมูลการวิจัย
บทที่ 3 รวบรวมแหล่งจัดหาวัตถุดิบ : รวบรวมรายการอ้างอิง
บทที่ 4 เตรียมปรุงอาหาร
         ขั้นตอนที่ 1 : ปัญหาการวิจัยหรือคำถามการวิจัย
         ขั้นตอนที่ 2 : การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
         ขั้นตอนที่ 3 : การกำหนดตัวแปร
         ขั้นตอนที่ 4 : การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
         ขั้นตอนที่ 5 : การกำหนดสมมติฐานการวิจัย
         ขั้นตอนที่ 6 : การระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
         ขั้นตอนที่ 7 : การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
         ขั้นตอนที่ 8 : การกำหนดขอบเขตการวิจัย
         ขั้นตอนที่ 9 : การกำหนดข้อจำกัดการวิจัย
         ขั้นตอนที่ 10 : การกำหนดนิยามศัพท์ปฏิบัติการ
บทที่ 5 วิธีปรุงอาหาร : การวิจัยเชิงปริมาณ
         ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบการวิจัย
         ขั้นตอนที่ 2 : การออกแบบแบบสอบถาม
         ขั้นตอนที่ 3 : การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
บทที่ 6 ทางเลือกของวิธีปรุงอาหาร : การวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 7 วิธีปรุงอาหาร : เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 8 ผสมผสานวิธีการปรุง : การวิจัยแบบผสานวิธี
สรุป
ประวัติคนปรุงอาหาร

 

 


 

  หลักสูตรและการเรียนการสอนอุดมศึกษา
  พาราไดม์และวิธีปฏิบัติ

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2555

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีด้าน ยูวีสปอต
ขนาด : B5  จำนวนหน้า : 578 หน้า
ราคาปก : 450  บาท

หนังสือหลักสูตรและการเรียนการสอนอุดมศึกษา พาราไดม์และวิธีปฏิบัติ มีเนื้อหาสาระหลักๆ คือมุ่งเสนอมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรที่สะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันตามยุคสมัย การพัฒนาและการประเมินหลักสูตรรวมถึงความรู้ที่จำเป็นสำหรับกรพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงเสนอมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการสอน หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ

สารบัญ
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่ 2 วิวัฒนาการของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
บทที่ 3 จุดมุ่งหมายของการศึกาาและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้เรียนและพัฒนาการทางพุทธิปัญญาของผู้เรียน
บทที่ 5 ทฤษฎีและแนวการเรียนรู้
บทที่ 6 กรอบแนวคิดของหลักสูตร
บทที่ 7 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
บทที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในแนวใหม่
บทที่ 9 การประเมินหลักสูตร
บทที่ 10 มุมมองการสอน
บทที่ 11 หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
บทที่ 12 การจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย
บทที่ 13 การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองและการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระทางความคิด
บทที่ 14 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์
บทที่ 15 การประเมินการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน
บทที่ 16 การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
บทที่ 17 จรรยาบรรณของผู้สอนในระดับอุดมศึกษา

 

 


 

                ติน ปรัชญพฤทธิ์
       จากอีสานสู่ตำนานนักรัฐประศาสนศาสตร์ไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2555

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีด้าน ยูวีสปอต
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 186 หน้า
ราคาปก : 150 บาท

“ติน ปรัชญพฤทธิ์...จากอีสานสู่ตำนานนักรัฐประศาสนศาสตร์ไทย” เป็นหนังสือที่บอกเล่าแต่ละก้าวชีวิตของนักวิชาการไทยที่เรียกตนเองว่า “ครู” ตั้งแต่ก้าวแรกที่ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นเด็กอีสาน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝัน ความหวัง ไม่ย่อท้อ ก้าวสู่ความสำเร็จมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและกลายเป็นบุคคลที่ได้รับยกย่องจากวงการรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และได้รับยกย่องจากวงการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งสหรัฐ ไม่เพียงเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังเชื่อมโยงเหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยซึ่งมีผลต่อชีวิตและการตัดสินใจของครูติน  ผู้อ่านจะได้เห็นแง่มุมชีวิตของครูตินที่อ่านแล้วท่านจะอดยิ้มไม่ได้ รวมทั้งท่านยังจะได้แง่คิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย

สารบัญ
1.ครอบครัวครูติน
2.อยู่กับน้าพิน
3.ลุงวิเชียร: คนต้นแบบ
4.สามเกลอที่โรงเรียนเตรียมอุดม
5.สิงห์ดำรุ่น 12
6.สังคมใหม่ที่กรมชลประทาน
7. ประสบการณ์ที่กรมวิเทศสหการ
8. ลัดฟ้าหาความรู้
9.ความรักของครูติน 
10.กลับคืนสู่ถ้ำสิงห์
11.กรรมที่ไม่ได้ก่อ
12.ผลงานยุคก่อนสมัยใหม่ (ก่อนพ.ศ. 2521)
13.ผลงานยุคสมัยใหม่นิยม (พ.ศ. 2521- พ.ศ.2530)
14.ผลงานยุครัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา (พ.ศ. 2531-พ.ศ.2540)
15.ผลงานยุคหลังสมัยใหม่นิยม (พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน)
16.รางวัลแห่งความภูมิใจ
17.กลยุทธ์สู่การสร้างสรรค์ผลงาน
18.ทิศทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทย
19. ท่านคือ...ติน ปรัชญพฤทธิ์

ภาคผนวก
-รู้จักติน ปรัชญพฤทธิ์
-รัฐศาสตร์ 60 ปี Modernism vs Postmodernism—Pick Your Pick
-กว่าจะเป็น “ติน ปรัชญพฤทธิ์ จากอีสานสู่ตำนานนักรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”
-รู้จักผู้เขียน

 

 


 

รวมกฎหมายเกี่ยวกับ
วิชาชีพบัญชี


พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2554

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีด้าน ยูวีสปอต
ขนาด : A4
จำนวนหน้า : 605 หน้า
ราคาปก : 350 บาท

หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี เป็นหนังสือที่รวมรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี อาทิ พรบ.การบัญชี, พรบ.วิชาชีพบัญชี, ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี, ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี, ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒-๑๒๗๓, พรบ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนฯ, พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ฯลฯ

 

สารบัญ
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
    - กฎกระทรวง 
    - ประกาศกระทรวงพาณิชย์
    - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กรมทะเบียนการค้า)
    - ประกาศ ก.บช.
    - คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
    - กฎกระทรวง
    - ประกาศ ก.บช.
    - ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
    - ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
    - ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
    - ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๑๒-๑๒๗๓
    - พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนฯ พ.ศ. ๒๔๙๙
    - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

 

 


หลังสมัยใหม่นิยม
และ
การอุดมศึกษา

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2554

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิภา ปรัชญพฤทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต พีวีซีด้าน ยูวีสปอต
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 328 หน้า
ราคาปก : 240 บาท


รายละเอียด
"...หนังสือเล่มนี้ใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารการศึกา โดยเนื้อหานำเสนอแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมที่อาจนำไปใช้ได้กับหลายศาสตร์ นำเสนอแก่นแกนของแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิพากษ์การอุดมศึกษา อันได้แก่แนวคิดของฟูโกต์ แดร์ริดา ลีโอตาร์ด์และโบดริยาร์ด์"

สารบัญ
    บทที่ 1    หลังสมัยใหม่นิยมและการอุดมศึกษา : บทนำ
    บทที่ 2    ประวัติชีวิต แนวคิดและการประยุกต์แนวคิดและวิธีการศึกษาของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ในการวิพากษ์การอุดมศึกษา
    บทที่ 3    ประวัติชีวิต แนวคิดและการประยุกต์แนวคิดและวิธีการศึกษาของฌาคส์ แดร์ริดา (Jacques Derrida) ในการวิพากษ์การอุดมศึกษา
    บทที่ 4    ประวัติชีวิต แนวคิดและการประยุกต์แนวคิดและวิธีการศึกษาของฌอง ฟรองซัวส์ ลีโอตาร์ด์ (Jean Francois Lyotard) ในการวิพากษ์การอุดมศึกษา
    บทที่ 5    ประวัติชีวิต แนวคิดและการประยุกต์แนวคิดและวิธีการศึกษาของฌอง โบดริยาร์ด์ (Jean Baudrillard) ในการวิพากษ์การอุดมศึกษา
    บทที่ 6    อิทธิพลของสภาวะหลังสมัยใหม่นิยมและแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมที่มีต่อการดำรงอยู๋ของสถาบันอุดมศึกษา
    บทที่ 7    นโยบายและวิธีปฏิบัติในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จากมุมมองหลังสมัยใหม่นิยม
    บทที่ 8    อิทธิพลของแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมที่มีต่อการแสวงหาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
    บทที่ 9    บทสรุปและข้อสังเกต

พร้อมความหมายของศัพท์ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้

 

 


รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ

พิมพ์ครั้งที่ 5 / 2553

โดย : ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคาปก : 250 บาท


รายละเอียด
"...หนังสือสำหรับการศึกษาและวิจัยของนิสิตปริญญาตรีและโทคณะรัศาสตร์ เนื้อหาอธิบายความหมาย รายละเอียด และความสำญของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ พัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ ทฤษฎีและผลงานของนักรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาประเทศ"

สารบัญ
    บทที่ 1    รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ : ความหมาย ขอบเขต ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น จุดมุ่งหมาย แนวทางการศึกษา และปัญหาของการศึกษา
    บทที่ 2    พัฒนการของรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
    บทที่ 3    ทฤษฎีและผลงานของนักรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ
    บทที่ 4    รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาประเทศ
    บทที่ 5    บทสรุป
ภาคผนวก
    รัฐศาสตร์ 60 ปี : Modernism VS Postmodernism - Pick Your Pick

 

ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
พิมพ์ครั้งที่ 5 / 2553

โดย : ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคาปก : 180 บาท

รายละเอียด
"...หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีองค์การ เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ ผู้เขียนพิจารณาและเปรียบเทียบทฤษฎีองค์การต่างๆ ทั้งในด้านข้อสมมติ ค่านิยม หน่วยวิเคราะห์ เนื้อหา และข้อดี ข้อเสีย รวมถึงสอดแทรกผลการวิจัยทฤษฎีองค์การในเชิงประจักษ์ไว้ด้วย.."


สารบัญ
    บทที่ 1    บทนำ
    บทที่ 2    ทฤษฎีองค์การก่อนผลงานของเทเลอร์ : แซงด์ ซีมง และรุสโซ
    บทที่ 3    ทฤษฎี "นักวิทยาศาสตร์องค์การ" : เทเลอร์ แก้นท์ และกิลเบรธ
    บทที่ 4    ทฤษฎีคลาสสิก (สถาปนิกองค์การ) : เฟโยล์ กูลิตและมูนเนย์
    บทที่ 5    ทฤษฎีคลาสสิก (สถาปนิกองค์การ) : องค์การแบบระบบราชการ
    บทที่ 6    ทฤษฎีคลาสสิกแนวใหม่ : ไซมอน มาร์ช และไซมอน
    บทที่ 7    ทฤษฎีมานุษยนิยม (มนุษยสัมพันธ์) : เมโย บาร์นาร์ด ไลเกิร์ต
    บทที่ 8    ทฤษฎีมานุษยนิยม (ทรัพยากรมนุษย์) : อาร์จิริส มาสโลว์ แยง เคลโลวิค แอลเดอร์เฟอร์ เฮอร์ซเบอร์ก แมคเคิลแลนด์ วรูม แอดัมส์ แมกเกรกเกอร์ โอดี 7 S’s และ QCC
    บทที่ 9    ทฤษฎีการเมืองขององค์การ : แอปเปิลบี้ ลอง ซายด์แมน นาเดลและรู้ค และพาลัมโบ
    บทที่10  ทฤษฎีองค์การของนักสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม : เซลส์นิค แพโรว์ แคตซ์และแคห์น เกตเซลส์และผู้อื่น
    บทที่11  ทฤษฎีองค์การระบบปิด-เปิด : อิสตัน ตาย และเจมส์ ทอมป์สัน
    บทที่12  ทฤษฎีระบบย่อย : กริฟฟิธ ฟรีแมน ฟริตซ์เลอร์ และแวมสเลย์ และซาลด์
    บทที่13  เปรียบเทียบทฤษฎีองค์การ
    บทที่14  ผลวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับทฤษฎีองค์การและทฤษฎีขององค์การ
    บทที่15  บทสรุป
            

 

การเรียนรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการคิด
โดย : ดร.ไพลิน นุกูลกิจ
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคาปก : 120 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2552

รายละเอียด
"...หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นในการเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนากระบวนการคิด และการตัดสินใจที่ถูกต้อง สามารถเผชิญกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ ที่สำคัญผู้เรียนจะได้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญที่จะช่วยให้สามารถอาศัยอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนนี้ได้อย่างมีความสุข..."


สารบัญ
    
1. บทนำ
           
 ก. การจัดการศึกษาตามหลักปฏิรูปการเรียนรู้
            ข. วิธีการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
    
2. วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
            ก. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)
            ข. การเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web based Learning)
            ค. การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research based Learning)
            ง. การเรียนรู้แบบซิปปา ( CIPPA Model)
            จ. การเรียนรู้แบบสอนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)
            ฉ. การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning)
    3. การสร้างความรู้ตามหลักปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม
            ก. ความหมายของคอนสตรัคติวิซึม
            ข. ข้อตกเบื้องต้นของการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
            ค. กระบวนการสร้างความรู้
            ง. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
            จ. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
            ฉ. รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม
            ช. วิธีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม
            ซ. การประเมินผลการเรียนรู้
            ฌ. วิธีการประเมินผล
    4. การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินตามสภาพจริง
            ก. การประเมินตามสภาพจริง
            ข. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน

 

การปกครองท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
โดย : ศ.ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 336 หน้า
ราคาปก : 260 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2552

รายละเอียด
"...หนังสือเล่มนี้ ครอบคลุมถึง ปรัชญาและหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการบริหารการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในหลายๆ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและเกิดความเจริญของท้องถิ่น..."


สารบัญ
     ตอนที่ 1 ปรัชญาและหลักการปกครองท้องถิ่น
        บทนำ : บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามรัฐะรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
        บทที่ 1 : ปรัชญา แนวคิด และหลักการปกครองท้องถิ่น
        บทที่ 2 : แนวคิดและหลักการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองท้องถิ่นไทย
        บทที่ 3 : การปกครองท้องถิ่นไทย
        บทที่ 4 : การปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศ
        บทที่ 5 : การพัฒนาการบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        บทที่ 6 : ความสำเร็จและปัญหาของการปกครองท้องถิ่น
        สรุป
    ตอนที่ 2 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน
        บทที่ 7 : กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        บทที่ 8 : การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
        บทที่ 9 : สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของไทย
        บทที่ 10 : การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
        บทที่ 11 : การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ
        บทที่ 12 : การปรับบทบาทของภาครัฐ
        บทที่ 13 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
        บทที่ 14 : การจัดการสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ
        สรุป
    ตอนที่ 3 การบริหารการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
        บทที่ 15 : กล่าวทั่วไป
        บทที่ 16 : ทรัพยากรการท่องเที่ยว
        บทที่ 17 : สิ่งสนับสนุนการท่องเที่ยว
        บทที่ 18 : ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
        บทที่ 19 : รูปแบบการท่องเที่ยว
        บทที่ 20 : การท่องเที่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ
        บทที่ 21 : การกระจายช่องทางการท่องเที่ยว : แนวโน้มใหม่
        บทที่ 22 : การท่องเที่ยวของไทย : กรณีการจัดการที่เป็นเลิศ
        บทที่ 23 : การจัดการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
        สรุป

 

พฤติกรรมองค์การ [Organizational Behavior]
โดย : ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 512 หน้า
ราคาปก : 280 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2552

รายละเอียด
"...แนวคิดและการบริหารจัดการองค์การที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ที่ต่างมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับต้นๆ เพราะปรัชญาการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงจัดการ เช่น สังคมซึ่งยึดฐานความรู้ (Knowledge-base society) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นหลักคิดที่มุ่งมาสู่การเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์สำคัญในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์การในที่สุด ดังนั้นการศึกษาเพื่อให้สามารถหยั่งลึกถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในยุคปัจจุบัน..."


สารบัญ
     บทนำ
     บทที่ 1 แนวคิดพฤติกรรมองค์การ
     บทที่ 2 พฤติกรรมพื้นฐานเฉพาะบุคคล
     บทที่ 3 การรับรู้และการตัดสินใจของบุคคล
     บทที่ 4 ค่านิยม ทัศนคติและความพึงพอใจในการทำงาน
     บทที่ 5 แนวคิดพื้นฐานด้านการจูงใจ
     บทที่ 6 การประยุกต์ใช้แนวความคิดการจูงใจในการทำงาน
     บทที่ 7 พื้นฐานพฤติกรรมกลุ่ม
     บทที่ 8 หลักการทำงานเป็นทีม
     บทที่ 9 การจัดการและการสื่อสารในองค์การ
     บทที่ 10 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
     บทที่ 11 อำนาจและการเมือง
     บทที่ 12 พื้นานโครงสร้างองค์การ
     บทที่ 13 หลักการจัดองค์การ
     บทที่ 14 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 15 นวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

หนังสือออกใหม่ (กำลังวางแผง) แนะนำ

รัฐศาสตร์การเมือง : เสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์
โดย : ศ.ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 144 หน้า
ราคาปก : 120 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2552

รายละเอียด
ผู้เขียนได้พยายามที่จะบันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผู้เขียนเข้าไปมีส่วนร่วม เกี่ยวข้องในเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ จากข้อมูลและประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน ซึ่งเนื้อหานั้นน่าอ่านและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นที่ปรึกษาทางการเมือง นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจสถานการณ์บ้านเมือง


สารบัญ
        1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นนิสิตปริญญาเอก
        2. การเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
            พ.ศ. 2523-2531
        3. สมัย ฯพณฯ พลเอก สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 19
        4. รัฐศาสตร์การเมือง

        ภาคผนวก
            ผนวก ก. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์วางมือทางการเมือง (ลับ-เฉพาะ)
            ผนวก ข. พลเอกสุจินดา คราประยูร แถลงเหตุผลการรับตำแหน่ง 
                           นายกรัฐมนตรีที่รัฐสภาวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535
            ผนวก ค. กรรมาธิการร่างและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534
            ผนวก ง. บทความต่างๆ ของผู้เขียนในช่วงวิกฤต
            ผนวก จ. โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 


หนังสือขายดี ติดอันดับ 1 ใน 10

หนังสือขายดีติดอันดับ 1 ใน 10 (อ้างอิง สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์)
การบริหารจัดการที่ดี
Good Governance
โดย : ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบมัน
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 300 หน้า
ราคาปก : 240 บาท

พิมพ์ครั้งที่ 1 / 2551


คำนิยมจากผู้ทรงคุณวุฒิ...

     "ตั้งแต่ได้ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Good Governance (การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) หรือที่ผมเรียกว่า "ทศธรรม" มาทั้งหมดพบว่าผลงานของ ดร.วิภาส ทองสุทธิ์ เป็นผลงานที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัยไม่แพ้ผลงานของสถาบันพระปกเกล้า ที่เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญาพฤทธิ์

     "หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะว่า ดร.วิภาส ทองสุทธิ์นำเสนอทั้งแนวทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีข้อสรุปอย่างน่าสนใจยิ่งกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ Good Governance ของประเทศต่างๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านนี้เพื่อเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์อีกด้วย เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาระสำคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้"
รองศาสตราจารย์ ดร.อารง สุทธาศาสน์

      "ผมมั่นใจว่าตำราเล่มนี้จะสามารถนำไปใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นิสิต นักศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ตลอดจนถึงนักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัย และบุคคลทั่วไปซึ่งสนใจในด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน"
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ ตินณะกุล

 

บันทึกพยานหลักฐานทางการเมืองครั้งสำคัญ!!
ปล่อยประชาธิปัตย์
ยุบไทยรัก
ไทย
โดย : ดร.วิภาส ทองสุทธิ์

จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์อินทภาษ
เนื้อใน : กระดาษปอนด์ 70 แกรม พิมพ์ขาวดำ
ปก : กระดาษอาร์ต อาบยูวี สปอต
ขนาด : A5
จำนวนหน้า : 348 หน้า
ราคาปก : 250 บาทคำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์
ของคณะตุลาการรัฐะรรมนูญ

อันเป็นบันทึกพยานหลักฐานที่สำคัญ
ทั้งในประวัติศาสตร์ตุลาการและ
ประวัติศาสตร์การเมือง 
เหมาะสำหรับการศึกษาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
นักศึกษากฎหมาย และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป

ภาคผนวก
คำวินิจฉัยส่วนตน (บางประเด็น) ของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ


ความนำ

"ปล่อยประชาธิปัตย์ ยุบไทยรักไทย คือ คำพิพากษาของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ อันถือเป็นคำพิพากษาประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นบันทึกพยานหลักฐานของประวัติศาสตร์การเมืองครั้งสำคัญอีกเช่นกัน บันทึกคำพิพากษานี้จะธำรงอยู่เพื่อให้ได้ศึกษากันอีกนานในอนาคต.
        ...คำพิพากษานี้มีเนื้อหาสาระน่าสนใจและน่าเชื่อถืออย่างยิ่งสำหรับให้นักวิจัยด้านประวัติศาสตร์การเมือง และด้านกฎหมายได้สืบค้น วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อก่อประโยชน์ทางวิชาการต่อสาธารณะในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะข้อถกเถียงกันในประเด็น "ระบอบทักษิณ" ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งอย่างประจักษ์ได้ชัดเจนในสังคมในห้วงเวลานั้นมีจริงหรือไม่ และในความเป็นจริงหรือในทางปฏิบัตินั้นคืออะไร?..."

  

 

 

 
 
   
   
เลขที่ 118/253 หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์ ซ.รามอินทรา 23 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
โทร. 0-2192-9621, 0-2192-9623-4, แฟกซ์. 0-2192-9621

©2014 by intapasonline.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat

เลือกสินค้า 0 รายการ